สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร.055-511061 , 055-541554 แฟกซ์ 055-508609 / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สาขาแม่สอด่) โทร.055-030215 แฟกซ์ 055-030214 e-mail : saving_maesod@hotmail.com , taktcoop1@hotmail.com
 
1
 
1.แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ (19/01/61)
2.แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2 (31/01/61)
3.การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (23/01/61)
4.รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์(23/01/61)  
5.ประกาศงดการซื้อหุ้นพิเศษระหว่างเดือน(23/01/61)  
6.การรับสมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561(23/01/61)  
7.ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มสุข(23/01/61)  
8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด(16/02/61)
9.ประกาศยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกสมทบ(20/02/61)  
10.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูตาก จำกัด(5/03/61)
11.ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก(12/03/61)  
12.ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูตาก จำกัด(เพิ่มเติม)(21/03/61)
13.ประกาศทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร(2/05/61)
14.ประกาศหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561  
15.ประกาศสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2561(1/06/61)  
16.ประกาศขายทมี่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถาวร(13/06/61)  
17.ประกาศการให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแก่หน่วยงานทาง การศึกษา(21/06/61)
18.ประกาศการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ปี 2562
- ดาวโหลดน์ ใบสมัครกรรมการชุดที่59 ปี 2562 (คลิ๊กที่นี่)  
19.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
20.ประกาศการถอนชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ(หน่วย อ.แม่ระมาด )
21.ประกาศการถอนชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ(หน่วย อ.แม่สอด 1 )
22.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ ฉบับที่ 2  
23.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ  
24.ประกาศงดให้บริการ ATM ในวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561  
25.ประกาศ สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 62 ขี้นเว็บสหกรณ์  
26.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 62 ขึ้นเว็บสหกรณ์  
27.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2562  
28.ประกาศรับสมัครผู้เเทนสมาชิกปี 2562  
29.ประกาศวันหยูดประจำปี 2562  
30.ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยประสานงานกับสมาชิกให้สหกรณ์ ปี 2562
31.ประกาศ รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ปี 2562  
32.ประกาศ เรียกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
33.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกปี 2562  
34.คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  
35.ประกาศ โครงการพัฒนาการศึกษาปี 62  
36.ประกาศ กำหนดการวันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด  
37.หนังสือ การขอใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด - หน่วยงาน
38.หนังสือ การขอใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด - บำนาญ
39.ประกาศ ระดมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพลัส  
40.ประกาศ การรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกสมทบ  
41.ประกาศ เรียกสอบราคาเครื่องพิมพ์  
42.ประกาศ โครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิกปี 62  
43.ประกาศ สวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2562  
44.ประกาศ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ปี 2563  
45.ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ชุดที่ 60 ประจำปีการเงิน 2563
46.ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
47.ประกาศ สรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชนปี 63  
48.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 63  
49.ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 63 ฉบับที่ 2  
50.ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)  
51.ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
   
1.รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
2.รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  
3.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
4.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561  
5.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  
6.รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
7.รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  
8.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
9.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  
10.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  
11.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561  
12.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
13.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
14.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562  
15.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
16.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  
17.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562  
18.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
19.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  
20.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
21.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562  
22.รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  
   
 
 
  อ่านวารสาร ประจำเดือน กันยายน 2562
  อ่านจดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2562
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน เมษายน 2561
อ่านวารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  อ่านวารสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   
- ข่าวประชาสัมพันธ์ << สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตาก(7/5/2561)  
- ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ ส1 (สส.ชสอ.)  
- ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ ส3 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด ย1 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวน ป1 (สส.ชสอ.)  
- หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก ล1 (สส.ชสอ.)  
- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)คงเหลือ สสอค.24  
- แบบคำร้องขอโอนย้ายสังกัดสมาชิก สสอค.31  
- ใบสมัครสมาชิกประเภท สมทบ สสอค.4  
- ใบสมัครสมาชิกประเภท สามัญ สสอค.1  
- หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอค.27  
- หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก สสอค.22  
- หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสอค.28  
- ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ สสอค.  
- ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ สส.ชสอ.  
- ประกาศ สสอค. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก  
- เอกสารขอรับทุนบุตรปี 62