กำลังโหลดข้อมูล...

ประกาศทั้งหมด

 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนทำความสะอาดและบริการทั่วไปสหกรณ์ฯ (สาขาแม่สอด)
 
เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรู้วิชาชีพระยะสั้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน ทำความสะอาดและบริการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด สำนักงานสาขาแม่สอด
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 
ประกาศเรื่อง การปรับลดยอดวงเงินกู้สูงสุด
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคุ่ค้าธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา
 
ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก
 
ประกาศ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้เว็ปไซด์
 
ประกาศ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งงดบริการธุรกรรมทางการเงิน (สาขาแม่สอด)
 
ประกาศ เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 3 ปี โครงการ 1
 
ประกาศ เรื่่อง การกำหนดรับเงินฝากทุกประเภท
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามโครงการสหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2567
 
ประกาศ การให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ให้แก่หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา ประจำปี 2567
 
ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก ประจำปี 2567
 
ประกาศ ขั้นตอนการโอนเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก ประจำปี 2567
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ แต่งตั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประสานงานกับสมาชิก ให้กับสหกรณ์ฯ ประจำหน่วยต่างๆ ปี 2567
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ประจำปี 2567
 
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
 
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64
 
ประกาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 
ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2567
 
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่ 1 อำเภอเมืองตาก 1
 
ประกาศ พิจารณาบริษัทประกันชีวิตเพื่อทำหลักประกันเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2567
 
ประกาศ งดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM ชั่วคราว และงดให้บริการสมาชิก
 
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567 หน่วยที่1 อ.เมืองตาก1 แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
ประกาศ แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64
 
ประกาศ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
 
ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
 
ประกาศ กำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศเงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ฉบับ 2
 
ประกาศ ชะลอการกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ เงินกู้สวัสดิการเพื่อความมั่นคง
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่)
 
ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำปี 2566
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือนรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่)
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
 
ประกาศ แต่งตั้งผู้สนับสนุนช่วยเหลืองานกับสมาชิกให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด ประจำหน่วยต่างๆ ประจำปีการเงิน 2566
 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน (สาขาแม่สอด) ครั้งที่2
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การกู้เงินปันผลและเฉลี่ย
 
ประกาศ เงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566
 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นแม่บ้านรายวัน
 
ประกาศ เงินกู้พิเศษเพื่อความจำเป็นอื่นๆ พ.ศ.2566
 
ประกาศ การใช้เงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้แก่ หน่วย หรือหน่วยงาน หรือสถานศึกษา
 
ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามโครงการพบเพื่อนสมาชิก (ฉบับที่2)
 
ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมตามโครงการพบเพื่อนสมาชิก ประจำปี 2566
 
ประกาศ งดการคำนวณดอกเบี้ยทุกประเภทให้กับสมาชิกกรณีเสียชีวิต
 
ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63
 
ประกาศ การกำหนดวงเงินรับฝากทุก ประเภท 2565 (30/11/2565)